Polityka prywatności

Obowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Kto jest administratorem?

Administratorem w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Rafał Uryzaj prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CENTRUM SZKOLENIOWE BODY – RELAX RAFAŁ URYZAJ, os. Armii Krajowej 81 lok. 1 (61 – 378 Poznań), NIP: 7822126280, REGON: 301082858 (dalej również jako ,,ADO”).

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

Z ADO możesz skontaktować się telefonicznie pod nr: 501 858 790 , w drodze korespondencji elektronicznej (mail: r.uryzaj@kursymasazu.com) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

ADO przetwarza Twoje dane wskazane w formularzu zamówienia, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail, a także numer rachunku bankowego.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• wykonywania świadczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz umowy o przeprowadzenie kursów, w tym dokonania rejestracji, przeprowadzenia kursu, czy wystawienia certyfikatu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
• windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
• obroną przed Twoimi roszczeniami, które mogą powstać w trakcie oraz po realizacji umowy o przeprowadzenie kursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
• marketingu własnych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
• obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
• wystawiania faktur/paragonów oraz przyjmowania płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
• realizacji Twoich próśb (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
• kontaktu telefonicznego na podany numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda);
• przesłania informacji handlowej w zakresie oferowanych produktów na podany adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną – Twoja zgoda).

 

Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów powierzenia dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy, w tym w szczególności biurom rachunkowym i podmiotom zajmującym się windykacją. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w punkcie poprzednim.

Nadto ADO może przekazać Twoje dane odpowiednim organom publicznym na podstawie przepisów prawa.

 

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania Twoich danych wynosi:
a) w zakresie danych znajdujących się w formularzu zgłoszenia – przez okres do przedawnienia Twoich roszczeń, który wynosi obecnie 10 lat od dnia rozwiązania umowy (z tym, że w przypadku wprowadzenia nowelizacji kodeksu cywilnego okres ten będzie wynosił 6 lat od dnia rozwiązania umowy);
b) w zakresie danych zawartych na fakturach i paragonach – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, zgodnie z wymogami przepisów prawa podatkowe i przepisów z zakresu rachunkowości i księgowości.

 

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

 

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

W przypadkach prawem przewidzianych uprawniony jesteś do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto, o ile przepisy prawa nie przewidują odmiennie uprawniony jesteś do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie zawarcie umowy sprzedaży.

 

Informacje dodatkowe

• ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
• ADO nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Gotowy aby podjąć wyzwanie?

 

Już dziś dołącz do grona ponad 2700 zadowolonych absolwentów MTG wyszkolonych przez nas na przestrzeni ostatnich 11 lat. Zdobądź specjalistyczną wiedzę aby być bezkonkurencyjnym na rynku pracy.

 

Rezerwuj szkolenie